Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov je ESD LINE s.r.o., IČO: 45487529 DIČ: 2023018272, IČ DPH: SK2023018272, so sídlom I. Madácha 2, Kolárovo 94603 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje Návštevníka tretej osobe, okrem štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
g) právo na prenosnosť osobných údajov,
h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

5. Prevádzkovateľ od Návštevníka získava nasledovné osobné údaje prostredníctvom kontaktného alebo dopytového formulára: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej požiadavky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia Vašej požiadavky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom kontaktovania klientov, alebo vystavenia cenových ponúk na naše služby a výrobky.

6. Spracúvanie osobných údajov uskutočňuje Prevádzkovateľ, osobné údaje však preňho môžu spracúvať aj iní spracovatelia, a to najmä:
 • poskytovateľ marketingových služieb spoločnosť Wado, s.r.o, IČ: 46818162, so sídlom Valchovnícka 22, 945 01, Komárno,
 • poskytovatelia prepravných služieb,
 • poskytovatelia príslušných databázových, analytických či softwarových systémov, služieb a aplikácií, ktoré spĺňajú podmienky ochrany osobných údajov.


7. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

8. Odslaním správy sprostredníctvom Kontaktného formulára, alebo Dopytového formulára, Návštevník súhlasí s ukladaním tzv. „cookies“ do jeho koncového zariadenia (napr. počítača) tak, aby sa uľahčilo poskytovanie služieb informačnej spoločnosti. Návštevník má možnosť odmietnuť aby „cookies“ alebo podobné nástroje boli ukladané do jeho koncového zariadenia napríklad tým, že spustí vo svojom koncovom zariadení funkciu anonymného prehliadania.

9. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači. V prípade ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo namietať podaním podnetu na našich miestach kontaktu alebo zaslaním podnetu na kontaktný bod uvedený v časti Kontaktujte nás, alebo pomocou nasledovných pokynov:

Návody na vymazanie Cookies v jednotlivých internetových prehliadačoch
 • Internet Explorer ™ http://windows.microsoft.com/sk-SK/windows-vista/Block-or-allow-cookies
 • Safari™ http://www.apple.com/
 • Opera™ http://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html
 • Mozilla Firefox™ http://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
 • Google Chrome™ https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en


10. Ak Návštevník súhlasil so spracúvaním osobných údajov na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

Súhlas pre marketingové účely zahŕňa hlavne súhlas so:
 • zasielaním všeobecných obchodných oznámení,
 • zasielaním užívateľsky prispôsobených obchodných oznámení/cielená reklama,
 • zasielaním informácií o súťažiach (spotrebiteľských),
 • zasielaním otázok o spokojnosti a hodnotení Prevádzkovateľa, nákupu či Tovaru,
 • zasielaním iných oznámení, otázok či žiadostí, súvisiacich so skvalitnením či kontrolou poskytovaných služieb alebo predaje Tovaru a prieskumu mienky kupujúceho ako zákazníka – vždy vo vzťahu k Tovaru/službám Predávajúceho.


11. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

12. Svoj súhlas môže Návštevník kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

13. Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených Zákonom o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov vykonáva

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12,
820 07 Bratislava 27.